19/8/16

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP para o curso 2016-17


Publicouse a Resolución do 4 de agosto de 2016 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de FP para o curso 2016-17 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Desenvolve os seguintes puntos:
 • Renuncia, anulación ou baixa de oficio de matrícula.
 • Perda do dereito á avaliación continua.
 • Validacións de módulos profesionais.
 • Solicitude de convocatoria extraordinaria.
 • Horario do ciclo formativo.
 • Horario do profesorado.
 • Titoría.
 • Proposta de títulos.
 • Módulo de segunda lingua estranxeira.
 • Módulo de proxecto integrado.
 • Módulo profesional de proxecto.
 • Módulo de FCT en FP Básica.
 • Alumnado repetidor de FP Básica.
 • Título de Graduado en ESO para os que obteñan o título de FP Básica.
 • Matrícula de honra en ciclos.
 • Requisitos das persoas solicitantes de probas libres de títulos de profesional establecidos ao abeiro da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Materiais en formación profesional a distancia.
 • Actas de avaliación en centros non dependentes da Consellería de Educación.
 • Prazas vacantes do réxime ordinario ocupadas polo alumnado en réxime de adultos.
 • Realización do módulo de Formación en centros de traballo en títulos extinguidos.
 • ANEXO: Distribución por curso dos módulos que constitúen os ciclos de formación profesional, duración anual e distribución horaria semanal en períodos lectivos.

16/8/16

Becas do MEC 2016/17 para estudos postobrigatorios non universitarios e universitarios

O Ministerio de Educación ven de convocar becas de carácter xeral para o curso académico 2016/2017 para estudantes que cursan estudos postobrigatorios tanto universitarios como non universitarios.

Prazo de solicitude:
Estudos universitarios: 16 de agosto a 17 de outubro
Estudos non universitarios: 16 de agosto a 3 de outubro

9/8/16

Axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo. Curso 2016/2017

O Ministerio de Educación publicou a convocatoria de axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso 2016/2017.
O prazo de solicitude remata o 29 de setembro de 2016.