31/12/14

Curtas con valor educativo

No blog "Crea y aprende con Laura", de Jesús Hernández, atópase un listado de curtametraxes con valor educativo (en torno a 300) que está a ser actualizado continuamente. Moitos deles son idóneos para empregar nas titorías. Convídovos a que lles botedes un ollo. Cada curta vai acompañada dun pequeno comentario explicativo.

29/12/14

"Cómo decírselo a tu familia". Guía para xoves LGTB

Guía editada pola Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) coa colaboración da Asociación de Madres y Padres de Gais, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales (AMPGYL) e subvencionada polo Ministerio de Sanidad y Política Social. O seu obxectivo é informar a rapaces e rapazas gais, lesbianas, bisexuais e transexuais do proceso polo que adoitan pasar as familias cando fillos e fillas lles revelan a súa identidade sexual e de como poden abordar este tema con elas. A guía se acompaña dunha relación de recursos para xoves LGTB e as súas familias.

Accede á guía facendo clic na imaxe

https://orientacascales.files.wordpress.com/2014/12/guiacomosalirdelarmario.pdf

26/12/14

"Las desventuras de Peter y Twitter". Vídeos

Presento aquí completa unha lista de reproducción da serie de animacións obra de Pantallas Amigas que leva por título "Las desventuras de Peter y Twitter". Nela figuran distintos consellos para que rapaces e rapazas fagan un uso responsable da rede social "Twitter". O protagonista dos vídeos é Peter, un rapaz un pouco inquedo e atravesado ao que lle gusta estar en contacto coas súas amizades e compartir cousas vía Internet. Twitter é unha das súas aplicacións favoritas, pero en ocasións, ben pola súa falta de experiencia, ben por mala sorte ou ben por descoñecemento de como funciona a famosa rede social, ten algúns problemillas.

A lista inclúe un total de doce vídeos. Cada un deles aborda unha cuestión concreta. Ao inicio figura un decálogo resumido sobre os dez consellos que compoñen o conxunto e un trailer de presentación da serie.

Un recurso didáctico e ameno para aprender o bo uso das redes sociais.

Becas Bacharelato en EE.UU. e Canadá. Fundación Amancio Ortega
A Fundación Amancio Ortega convoca 200 becas para alumnos e alumnas españoles interesados en estudar en Canadá e Estados Unidos un ano escolar equivalente ao Primeiro curso de Bacharelato.

OBXECTIVOS:
 • Mellorar os coñecementos de lingua inglesa e a formación integral do estudante.
 • Potenciar a capacidade de adaptación e aprendizaxe nun novo contorno.

SERVIZOS INCLUIDOS:

Cada unha das becas para o curso escolar 2015-2016 inclúe 3 fases: preparación e saída, estanza en Canadá ou Estados Unidos, e retorno á cidade de orixe.

REQUISITOS:

Dirixido a estudantes de 4º ESO do territorio español que teñan unha nota media de 7,5 en 3º ESO e 8 en inglés.

INSCRICIÓN:
Do 7/1/2015 ao 9/2/2015 
DOTACIÓN:

Escolarización nun centro educativo "High School" durante un curso escolar (10 meses, agosto/setembro de 2015 a xuño/xullo de 2016.

25/12/14

A diversidade sexual. Vídeo

A diversidade sexual explicada en tres minutos de manera didáctica y clara. Unha animación de Lionel Skliar e ilustrada por Apen (Juan Devoto) que formou parte do Festival de cine pola diversidade e inclusión en Buenos Aires (Argentina). O obxectivo desta curta é axudarnos a comprender a diversidade sexual e de xénero que existe na nosa sociedade, e explicarnos por que razón debemos aceptala e celebrala como algo positivo.Deixo aquí o enlace á web, onde se clarifican conceptos como:
 • Sexo vs. xénero
 • Identidade de xénero vs. orientación sexual
 • Diversidade sexual e de xénero nas distintas culturas urbanas

21/12/14

Educación a favor da paz, a tolerancia e a igualdade. Guía familias

Guía editada pola CEAPA (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos) cuxo título completo é "Educación para  a paz, a tolerancia e a igualdade, contra a violencia, a xenofobia e o racismo". O seu obxectivo é proporcionar ferramentas ás familias para que se poidan manexar na vida cotiá cos conflictos que xurden na casa ou que fillos e fillas traen da escola a casa. Consta dunha introducción seguida de sete capítulos nas que se abordan as seguintes cuestións:
 • O conflicto
 • Estilos de resolución de conflictos
 • O diálogo. Estilos de comunicación
 • Xestión e recoñecemento das emocións
 • Educación intercultural para evitar a xenofobia e o racismo
 • Estereotipos e prexuizos
 • Recursos a ter en conta
A súa lectura é amena. Os diferentes temas son tratados partindo de exemplificacións prácticas.

Accede á guía facendo clic na imaxe

http://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/publicacion/Guia%20paz%20tolerancia%20e%20igualdad.pdf

20/12/14

Falar de adopción, tamén cando é difícil. Guía familias

Esta guía é froito da colaboración entre ARFACyL, CORA (entidades relacionadas cos procesos de adopción) e Grupo de Investigación AFIN . Hoxe en día, o discurso adoptivo está presente nas nosas vidas. A maioría das familias adoptivas practica unha comunicación directa cos seus fillos e fillas do feito adoptivo partindo do convenccemento de que xa non é algo que hai que ocultar, senon algo que forma parte das súas vidas. Agora ben, ¿seguimos a falar de adopción unha vez cumprido este trámite?

Desde a experiencia das asociacións de familias, sábese que non é así, que hai temas dos que non se quere falar, outros que se ocultan pola dor que espertan ou que hai familias que petenden levar a adopción como algo do pasado dos seus fillos e non do presente. 

O obxectivo da guía é constituir un instrumento de axuda ás familias para o diálogo e a comunicación cos seus fillos e fillas. Pretende así mesmo proporcionar algunhas claves para facilitar unha comunicación sana e aberta dentro da unidade familiar.

Simulador de entrevistas de traballo

Co simulador de entrevistas poderás mellorar as posibilidades de éxito nas túas entrevistas de traballo. Terás que afrontar diferentes entrevistas baseadas en ofertas reais. Selecciona o personaxe que máis se axusteao teu perfil e comeza o percorrido. Terás a posibilidade de realizar máis de 25 entrevistas distintas. Bo procedemento para entrenarse.

Accede ao recurso facendo clic na imaxe

http://www.educastur.princast.es/fp/hola/simulador/simulador.html

 Fonte: educastur

19/12/14

Guía do síndrome de Asperger para educadores

"Un viaje por la vida a través del autismo" ten como obxectivo axudar a entender e responder eficazmente nun entorno escolar inclusivo ás necesidades dos rapaces e rapazas que teñen síndrome de Asperger. Máis concretamente, a guía ten como finalidade:
 • Educar e preparar aos docentes para ter un estudante con Asperger na súa clase.
 • Describir o uso de estratexias académicas e ambientais apropiadas para promover o éxito.
 • Promover o desenvolvemento e emprego de estratexias que fomenten as relacións sociais cos compañeiros e interaccións sociais exitosas.
 • Animar a comunicación e a colaboración coas familias.
 A publicación está editada pola Organización para la Investigación del Autismo.

Para acceder á guía, fai clic na imaxe

http://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/12/Gui%CC%81a-del-Si%CC%81ndrome-de-Asperger-para-los-educadores.-.pdf

Fonte: Orientación Andújar

17/12/14

Como elexir profesión en FP. Guía

Sinxela guía de orientación profesional editada polo Ministerio de Educación para asesorar ao alumnado na súa elección de profesión na Formación Profesional. Estructúrase en tres partes:
 • Elexir unha profesión: profesións a vista de paxaro, profesións con gran futuro, momentos importantes na elección
 • O mundo laboral: o mundo do traballo, emprego por conta propia ou allea
 • Contactos: relación de páxinas e enderezos de interese
Accede á guía facendo clic na imaxe

http://www.todofp.es/dctm/todofp/revistacomoelegir/revistacomo-elegir.pdf?documentId=0901e72b81000aa9

O amor non doe

Pequeno video sobre a violencia de xénero entre adolescentes. Presenta distintas situacións falsamente identificadas como mostras de amor verdadeiro. Idóneo para reflexionar e promover un debate na hora de titoría.16/12/14

Que estudar e onde. Buscador de titulacións universitarias (ANECA)

Buscador da ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) con información sobre as titulacións de Grao, Máster e Doutoramento ofrecidas polas universidades españolas. 


http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/

"Qué estudiar y dónde en la universidad (QEDU)"

A aplicación que estudar e onde (QEDU) foi creada polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para facilitar aos estudantes que queren acceder ás universidades españolas un conxunto de informacións que lles sexa de utilidade no momento de decidir que titulación estudar e onde cursala.A información dispoñible debe ser considerada exclusivamente a título informativo e orientativo, toda vez que non ten validez oficial e, xa que logo, non debe ser empregada con ese carácter.

Para acceder á aplicación, fai clic na imaxe

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo


14/12/14

A Formación Profesional Básica en Galicia. Guía informativa

Guía informativa sobre a Formación Profesional Básica elaborada pola Consellería de Educación


Segundo se recolle nesta guía, 
 • A formación profesional básica forma parte das ensinanzas de formación profesional do sistema educativo. Ordénase en ciclos formativos organizados en módulos profesionais  de duración variable.
 •  Os ciclos formativos de formación profesional básica teñen unha duración de 2000 horas ou 2 cursos académicos. Na modalidade de FP dual ata 3 cursos. 
 • Estas ensinanzas responden a un perfil profesional que inclúe alomenos unha cualificación profesional completa de nivel 1 do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais

INFORMACIÓNS BÁSICAS: 

PERFÍS PROFESIONAIS BÁSICOS:

Consulta aquí os perfís profesionais dos ciclos formativos básicos, onde atoparás información sobre: que se aprende a facer, ámbitos nos que se traballa, ocupacións que se desempeñan, módulos que se cursan, título que se obtén e estudos aos que se pode acceder.

NORMATIVA:

12/12/14

Portal sobre a selectividade

Portal da web educativa ExamTime sobre as probas de selectividade e o acceso á Universidade. Ofrece información, consellos. ferramentas e recursos de estudo gratuitos para o alumnado de Bacharelato. É preciso rexistrarse.

Accede á web facendo clic na imaxe

https://www.examtime.com/es/selectividad/

11/12/14

"NETIQUETA" nas redes sociais

A "Netiqueta" das redes sociais é un conxunto de normas de comportamento baseadas no respecto aos demáis. As persoas adoptan estas regras cando usan as redes sociais sin que ninguén llas teña timposto Fanno coa finalidade de disfrutar e beneficiarse mutuamente evitando os conflictos. Neste video destinado específicamente ao público adolescente atoparás algúns consellos.A familia e o tempo libre

Sinxela e interesante presentación elaborada por Avantis. Centre d'educació infantil sobre a familia e o tempo de lecer. Nela recóllense os seguintes puntos:
 1. Definicións e orixe
 2. O tempo libre: tempo de descanso, de diversión e de crecemento
 3. Funcións do desenvolvemento de un ocio e tempo libre saudables
 4. Os pais como modelo de ocio para os seus fillos
 5. O ocio compartido en familia
 6. Creación de espazos de ocio familiar
 7. Consellos pedagóxicos e conclusións
 8. Ideas de rutas e/ou excursións para facer coa familia

10/12/14

Ocio e tempo libre. Guía para familias

Guía para familias publicada por Madrid Salud que aborda o tema do emprego do tempo de lecer polos adolescentes. Inclúe consellos e recomendacións sobre as seguintes cuestións:
 1. Funcións do desenvolvemento dun ocio e tempo libre saudable
 2. Os pais como modelos para o ocio dos seus fillos
 3. O ocio compartido en familia
 4. A creación e mantemento de espazos de ocio familiar
Accede á publicación facendo clic na imaxe

http://www.madridsalud.es/publicaciones/adicciones/doctecnicos/Ocio_y_TiempoLibre.pdf

"AISLADOS": Videoxogo para a prevención de drogodependencias

"AISLADOS" é un proxecto de prevención de drogodependencias e outros comportamentos de risco dirixido a adolescentes. O obxectivo é que aprendan mentras xogan. Para elo propóñense ferramentas innovadoras e próximas ao adolescente (o videoxogo e o xogo de rol) como plataforma para a aprendizaxe activa e lúdica de habilidades sociais, cognitivas e emocionais (habilidades para a vida). 

O proxecto preséntase en dous formatos diferentes baseados nos mesmos principios e guión argumental: un videoxogo gratuito e un xogo de rol. O programa e o seu enfoque metodolóxico foron recoñecidos polo Observatorio Europeo de Dependencias e Toxicomanías (OEDT), sendo incluido na base de datos EDDRA, onde están recollidos os programas preventivos de referencia en Europa.

O procedemento do xogo é sinxelo: O alumnado ten que rexistrarse e xogar, poñéndose na pel do seu personaxe (baseado na súa propia persoa) durante o desenvolvemento dunha aventura misteriosa. Mozos e mozas machan de viaxe de fin de curso nun barco. Ao longo da viaxe, no barco van ocurrindo unha serie de couss que terán que resolver ou solucionar. A cousa vaise complicando e acaban naufragando, chegando a unha illa aparentemente deserta .... onde se ven sometidos a distintas probas, eventos, árbores decisionais e minixogos. O programa inclúe unha guía didáctica para os docentes .
 
Na zona para educadores, o profesorado pode obter un feedback sobre o rastro deixado por mozos e mozas que serve para saber cal é o bloque de contidos que debe ser prioritario para cada grupo (asertividade, toma de decisións, autoestima e relacións interpersoais).

Poden xogar na súa casa ou na aula de informática do centro.

Fai clic na imaxe para acceder ao xogo

http://www.aislados.es/

Fonte: Orientación Andújar

Promoción de hábitos saudables a través do ocio. Guía para familias

Guía elaborada pola Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos  (CEAPA) para servir como ferramenta educativa no contorno familiar. O obxectivo que persigue é promover unha alimentación sana, vencellada ao deporte e ao tempo de ocio saudable en familia, así como fomentar estilos de vida responsables que servirán para facilitar a toma de decisións e a autonomía na prevención doutros consumos que poidan supoñer situacións de risco. A publicación recolle información práctica xunto con consellos e recomendacións para inculcar estes hábitos nos nenos e nenas dun xeito eficaz.
Accede á guía facendo clic na imaxe

http://www.fundadeps.org/recursos/documentos/674/Guia-HabitosSaludablesOcio-CEAPA.pdf

9/12/14

Como compartir a vida en igualdade. Guía

Esta guía práctica para mozos e mozas está editada polo Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid co fin de traballar os valores de igualdade entre homes e mulleres. As súas autoras son Luz Martínez Ten e Rosa Escapada Garrachón. En cada un dos capítulos temáticos de que consta o documento, atoparás propostas de actividades para a aula. Os temas abordados son os seguintes: 
 1. Pensar a vida en igualdade.
 2. Primeiros pasos para aprender a compartir a vida en igualdade.
 3. Compartir o pasado.
 4. Compartir o futuro.
 5. Compartir a casa.
 6. Compartir a linguaxe.
 7. Compartir o coidado do medio ambiente.
 8. Compartir para participar.
 9. Compartir a igualdade desde o respecto á diversidade.
 10. Compartir os afectos en igualdade.

 Accede ao documento facendo clic na imaxe

http://www.mujeresenred.net/IMG/pdf/guiacompartir.pdf


Fonte: Mujeres en Red

Non máis violencia de xénero

Durante o mes de novembro, o tema central dos tweets do equipo de "Tuitorientadoras e Tuitorientadores de Guardia"a través da súa conta de Twitter, foi a prevención da violencia de xénero, co hashtag #NoMásViolenciaDeGénero. Podes consultar as principais aportacións no seguinte Storify elaborado por Alberto del Mazo e publicado no blog Orientapas:

Accede ao Storify facendo clic na imaxe


5/12/14

Guía de orientación educativa

http://www.prensaescuela.es/actividades/profesores/libros-y-guias/guia-de-orientacion-educativa#.VIFfz4HAAVo.twitterEsta Guía de orientación educativa comprende unha selección  de artigos publicados pola orientadora Ana Torres Jack en La Voz en la Escuela, suplemento de La Voz de Galicia, entre os anos 1998 e 2008. Divídese en dous grandes bloques: Acción Titorial e Orientación familiar. Inclúe ademáis un apéndice onde se analiza o porque, para que e como da existencia dos Departamentos de Orientación nos centros educativos.

Accede á web de Prensa-Escuela facendo clic na imaxe

3/12/14

Nº 8 da revista CONVIVES: As direccións e a xestión da convivencia

O nº 8 da revista CONVIVES está dedicado ao papel das direccións na xestión da convivencia. Aconsellamos a súa lectura a tódalas persoas interesadas nesta temática.

Reforzo educativo e apoio especializado: Diferencias

O coñecido pedagogo Jesús Jarque explica, nunha entrada de Mundo Primaria, cales son as diferencias entre reforzo educativo e apoio especializado, dous conceptos que hai que ter claros. Ámbolos dous teñen en común o feito de ser medidas de atención á diversidade para dar resposta ás dificutades de aprendizaxe do alumnado, pero non son o mesmo.

Accede ao artigo facendo clic na imaxe 

http://www.mundoprimaria.com/pedagogia-primaria/refuerzo-educativo-y-apoyo-especializado.html


2/12/14

Revista "Educar y orientar" (COPOE)

A Confederación de Asociacións de Psicopedagoxía e Orientación de España (COPOE) ven de publicar o número 1 da revista "Educar y Orientar". A publicación nace coa vontade de ser unha guía de apoio á orientación e aos orientadores e orientadoras.  O seu deseño é atractivo e funcional. Consta dos seguintes apartados:
 • editoriais analíticos e críticos coa situación da orientación en cada momento, temas de interese profesional e propostas de mellora;
 • artigos de debate e opinión (filosofía e praxis da orientación e do traballo dos orientadores e orientadoras);
 • desenvolvementos teórico-conceptuais e metodolóxicos aplicados;
 • exposición de experiencias, obradoiros e programas aplicados (prioridade para as experiencias de orientacion, atención á diversidade, Tics e novas tecnoloxías, acción titorial, orientación profesional e convivencia); e finalmente,
 • a fiestra das asociacións, onde se publicarán as comunicacións das diferentes asociacións que forman parte de COPOE (un total de 22).
A publicación, da que sairán dous números anuais (maio e novembro), está aberta a todos os profesionais da orientación, dende o ámbito universitario aos centros de ensino.

Accede ao primeiro número facendo clic na imaxe

http://www.copoe.org/revista-copoe-educar-orientar/Educar-Orientar_COPOE_n1_Noviembre2014.pdf

1/12/14

Entrega de Premios OrienTapas 2014 de Orientación Educativa y TIC

Comparto nesta entrada o vídeo de Alberto del Mazo en OrienTapas . Nel explícase o proceso seguido para a concesión dos Premios Orientapas 2014 e preséntanse os finalistas e gañadores. O vídeo corresponde a entrega de premios virtual. Recordo aquí que Silvina Paricio orienta foi un dos finalistas na categoría A: Blogs de orientación educativa. Todo un honor.