31/12/12

As probas de acceso a Ciclos Formativos de Grao Superior en Galicia


Aos Ciclos Formativos de Grao Superior de Formación Profesional poden acceder, mediante proba, as persoas que non reúnan os requisitos académicos para o acceso directo, e que teñan cumpridos 19 anos ou os cumpran no ano da realización da proba. 

Para o acceso a ciclos superiores resérvase o 20% das prazas para os alumnos que acceden mediante proba, e tense en conta a nota media acadada.

A proba consta de dúas partes:
A proba de acceso a ciclos superiores ten unha parte común e outra específica. Nesta última te examinarás dunhas materias ou outras en función do ciclo ao que desexes acceder.


Parte común: Consta de tres exames de materias de 2º de Bacharelato.
Lingua Castelá
Lingua Galega
Matemáticas

Parte específica: Organízase en tres opcións, A, B e C, segundo o Ciclo Formativo ao que queiras acceder e, dentro de cadaa opción, examinaraste de dúas materias:
OPCIÓN A: Economía da empresa, Lingua Estranxeira (Francés ou Inglés) e Filosofía e Cidadanía.
OPCIÓN B: Debuxo Técnico, Tecnoloxía Industrial e Física.
OPCIÓN C: Ciencias da Terra e ambientais, Química e Bioloxía.

No caso de superar só unha parte da proba, consérvase a nota da parte superada durante dous anos consecutivos.
Igual que na proba de acceso a ciclos de grao medio, para presentarte a esta proba terás que cubrir un impreso de solicitude, habitualmente no mes de xaneiro, e entregalo nun centro que imparta FP, xunto coa copia do DNI e a documentación xustificativa no caso de solicitar a exención dalgunha parte da proba.

En convocatorias anteriores o exame celebrouse no mes de marzo ou abril.

As familias profesionais ás que podes acceder segundo a opción da proba pola que te presentes A, B ou C, son as seguintes:

OPCIÓN A:
Administración
Comercio e márketing
Hostalaría e turismo
Servizos socioculturais e á comunidade
Comunicación, imaxe e son (só o Ciclo de Produción de audiovisuais, radio e espectáculos)
OPCIÓN B:
Actividades marítimo-pesqueiras (agás o título de produción acuícola)
Artes gráficas
Edificación e obra civil
Electricidade e electrónica
Comunicación, imaxe e son (agás o ciclo de produción de audiovisuais, radio e espectáculos)Fabricación mecánica
Madeira e moble
Informática
Mantemento e servizos á produción
Mantemento de servizos autopropulsados
Textil, confección e pel (agás o ciclo de curtidos e o de procesos de ennobrecemento textil
Vidro e cerámica
OPCIÓN C:
Actividades agrarias
Actividades físicas e deportivas
Imaxe persoal
Industrias alimentarias
Actividades marítimo-pesqueiras (só ociclo de produción acuícola)
Química
Textil, confección e pel (só o ciclo de curtidos e o de procesos de ennobrecemento textil
Sanidade

Distribución das prazas dos ciclos:
O 80% das prazas dos ciclos resérvanse para os que solicitan acceso directo.
O 20% resérvase para os que acceden mediante proba.
Dentro de cada porcentaxe resérvase un 10% para os estudantes que teñan recoñecida unha discapacidade.
En tódolos ciclos haberá un 3% adicional de prazas reservadas para as persoas que cumpran os requisitos de deportista galego de alto nivel
Quen cumpra simultáneamente os requisitos de acceso directo e os de acceso mediante proba non poderá presentar a solicitude de acceso mediante proba. De o facer, excluirase do proceso de admisión.

Máis información nas seguintes ligazóns:

No hay comentarios:

Publicar un comentario