13/8/14

AS ENSINANZAS ARTÍSTICAS


As ensinanzas artísticas pertencen ás ensinanzas de réxime especial. Dentro delas podemos distinguir:
 1. Ensinanzas de Artes Plásticas e Deseño (Ciclos Fomación Profesional)
 2. Ensinanzas Superiores de Deseño
 3. Ensinanzas de Conservación e Restauración de Bens Culturais
 4. Ensinanzas Superiores de Arte Dramática
 5. Ensinanzas de Danza
 6. Ensinanzas de Música

Na web da Consellería atoparás informacións sobre todas as ensinanzas artísticas. Visítaa se tes dúbidas.

1. ENSINANZAS DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO (CICLOS FP)

Abordan a aprendizaxe das técnicas artísticas, así como os oficios artísticos tradicionais.
Estrutura: Estrutúranse en familias profesionais semellantes ás de Formación Profesional. Hai Ciclos de Grao Medio (título de técnico) e Ciclos de Grao Superior (título de técnico superior).
En que consisten? Consisten nunha formación teórico-práctica na escola onde se imparte; e unha formación práctica en empresas, estudios ou talleres.
Duración: 2 cursos académicos.
Para que serven? A titulación de técnico permite acceder ao mundo laboral e tamén a inserción no bacharelato ou nos ciclos formativos de grao superior de Formación Profesional Específica ou de Artes Plásticas e deseño. Pola súa banda, a titulación de técnico superior permite acceder directamente a estudos uiversitarios relacionados coa profesión estudada, así como a inserción no mundo laboral.
Acceso:
1. Ciclos de Grao Medio:
- Con requisitos académicos: Cómpre superar unha proba específica co título de graduado en educación secundaria obrigatoria (ESO).
- Acceso directo co bacharelato de artes.
- Sen requisitos académicos: Con 17 anos cupridos, cómpre superar unha proba de madureza e a proba específica.
2. Ciclos de Grao Superior:
- Con requisitos académicos: Acceso directo co título de bacharelato de artes; co título de bacharelato de calquera outra especialidade, cómpre superar a proba específica.
-Sen requisitos académicos: Superar a proba de madureza + a proba específica con 19 anos cumpridos no ano de realización da proba.
Que estudar e onde?
 • EASD Antonio Faílde (Ourense): CM ebanistería artística, CS ilustración, CS fotografía artística.
 • EASD Mestre Mateo (Santiago): CM procedementos de xoiaría artística, CS xoiaría artística, CS arquitectura efémera, CS fotografía artística.
 • EASD Pablo Picasso (A Coruña): CM dourado e policromía, taller cerámica artística (oferta modular) CS artes aplicadas á escultura, CS fotografía artística, CS ilustración.
 • EASD Ramón Falcón (Lugo): CM serigrafía artística, CS gravado e técnicas de estampación, CS cerámica artística, CS fotografía artística.
 • Existen varios centros privados autorizados, dous deles en Vigo e un en Ourense.
Para máis información, accede ás seguintes ligazóns:

2. ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO

Finalidade: Proporciona aos futuros profesionais unha adecuada formación artística, científica e técnica, así como unha formación de calidade e unha titulación superior en diversos ámbitos do deseño.
Duración: 4 cursos académicos máis un proxecto final.
Titulación: Equivalente a un Grao universitario.
Especialidades: deseño gráfico, de interiores, de moda e de produto.
Acceso:
- Con requisitos académicos: Título de bacharelato ou proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos superada + proba específica. Acceso directo co título de técnico superior en artes plásticas.
- Sen requisitos académicos: Con 19 anos cumpridos no ano do acceso cómpre superar unha proba de madureza e unha proba específica.


Para máis información, accede ás seguintes ligazóns:

 3. ENSINANZAS DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS

Finalidade: Grao cuxo obxectivo é formar a profesionais responsables de manter en bo estado o patrimonio artístico.
Titulación: Graduado universitario.
Acceso:
-Ter o título de bacharelato ou equivalente;
- Ou ter superada a proba de madureza para maiores de 25 anos.
En calquera destes casos, haberá que superar unha proba específica de acceso.
- Ten acceso directo quen estea en posesión do Título de Técnico Superior en Artes Plásticas e Deseño.
Como poderás comprobar na ligazón da oferta educativa e na web do único centro onde se poden cursar estes estudos en Galicia, impártense 3 especialidades: aqueoloxía, pintura e escultura.


Para máis información, accede ás seguintes ligazóns:

4. ENSINANZAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICA

Finalidade: Estas ensinanza teñen como finalidade a formación de creadores e profesionai das artes escénicas, de pedagogos e investigadores do feito teatral, así como de especialistas noutros campos ou ámbitos directa ou indirectamente relacionados coa teoría, a tecnoloxía e a práctica teatral.
Duración: 4 anos.
Titulación: Título superior, equivalente ao de Grao universitario.
Oferta educativa: 3 especialidades cos seus correspondentes itinerarios.
 • Dirección escénica e dramaturxia (dirección escénica e dramaturxia).
 • Interpretación (textual, xestual e de interpretación con obxectos).
 • Escenografía.
 Acceso:
- Ter o título de bacharelato ou equivalente; ou ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos; ou superar unha proba de madureza específica para maiores de 19 anos que acredite que se posúe a madureza en relación cos obxectivos do bacharelato, e os coñecementos, as habilidades e as aptitudes que cómpren para cursar con aproveitamento as correspondentes ensinanzas.
- Superar unha proba específica da especialidade á que se pretenda acceder. Esta proba consta de dúas partes: 1ª parte. Común a todas as especialidades e con carácter eliminatorio, consistente na realización dun comentario sobre un texto dramático e dun fragmento de ensaio teatral. Anualmente faise pública na web da ESAD (Escola Superior de Arte Dramática de Galicia-Vigo) unha listaxe de lecturas recomendadas; 2ª parte. Específica para cada especialidade.


Para máis información, accede ás seguintes ligazóns:

5. ENSINANZAS DE DANZA

Poden ser regradas (nos Conservatorios deDanza), que proporcionan un título con validez académica e profesional; e non regradas (en Escolas de Danza), que proporcionan un certificado.
Estrutura: 3 ciclos
 • Ensinanzas de Grao Elemental: 4 cursos académicos. Os criterios de admisión son establecidos por cada centro en función das aptitudes físicas e expresivas dos aspirantes restecto da danza e do sentido musical, que se avalían mediante unha proba. Neste nivel se obtén un simple certificado.
 • Ensinanzas de Grao Medio: 3 ciclos de 2 cursos cada un (6 anos). Para acceder, é preciso superar unha proba en xuño. A proba será diferente de acordo co ciclo ou curso no que se queira ingresar.
 • Ensinanzas de Grao Superior: 1 ciclo de 4 cursos. Para acceder se require ter o título de bacharelato; ou ter superado o 3º ciclo de Danza e superar unha proba ordinaria para cada especialidade. Caso de non cumprir os anteriores requisitos, requírese superar unha proba extraordinaria. Habitualmente celébranse antes do 15 de xullo. Obtense o Título Superior, que equivale a un Grao universitario. Este nivel non se imparte en Galicia.
Para máis información, accede ás seguintes ligazóns:

6. ENSINANZAS DE MÚSICA

Poden ser regradas (nos Conservatorios de Música), que proporcionan un título con validez académica e profesional; e non regradas (en Escolas de Música), que proporcionan un certificado.
Estrutura: 3 graos
 • Grao Elemental: Hai que ter entre 8 e 14 anos. Consta de 4 cursos académicos. Cada centro establece os criterios de admisión para comprobar as aptitudes musicales dos candidatos.
 • Grao Medio: 3 ciclos de 2 anos cada un deles (6 anos en total). Non hai límite de idade para acceder. Hai que superar unha proba que varía segundo o ciclo ou curso que se queira facer e que atende ás aptitudes e coñecementos musicais da persoa interesada.
 • Grao Superior: Un único ciclo de 4 cursos. Obtense un título superior, equivalente para todos os efectos a un Grao universitario. Para acceder, hai que ter o título de bacharelato ou equivalente; ou ter superada a proba de acceso á Universidade para maiores de 25 anos; ou superar unha proba de madureza específica para maiores de 19 anos que acredite que se posúe a madureza en relación cos obxecivos do bacharelato. Ademáis, hai que superar unha proba ordinaria específica da especialidade mediante a que se acredite a posesión das competencias previas necesarias para o aproveitamento destas ensinanzas superiores. A posesión do título profesional de música fará parte da cualificación final da proba específica, ponderándose nun 40% do valor da cualificación final.
Os graos elemental e medio cúrsanse nos conservatorios profesionais de música; o grao superior impártese nos conservatorios superiores de música.


Para máis información, accede ás seguintes ligazóns:

No hay comentarios:

Publicar un comentario