26/8/14

Premios de ESO ao esforzo e á superación persoal. Convocatoria 2013/14A Xunta de Galicia ven de publicar a Orde do 18 de agosto de 2014 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2013/2014.

Número e características dos premios:
 1. Poderanse conceder ata un máximo de 20 premios.
 2. Cada premio estará dotado con 750 euros.
 3. A obtención deste premio non supón incompatibilidade coa obtención doutros.
 Requisitos de participación:
 1.  Ter cursado durante o curso 2013/14 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.
 2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.
 3. O alumnado candidato deberá merecer un especial recoñecemento pola dedicación e esforzo demostrado ao longo da etapa en superar as súas dificultades, ben de tipo persoal, educativas, e/ou do contorno familiar e sociocultural.
Perfil do alumnado: 
 1. Procedente de contornos socioculturais desfavorecidos ou de contornos familiares disfuncionais que supoñan desvantaxe manifesta cara a conseguir rematar os seus estudos.
 2.  En proceso de superación de enfermidades crónicas ou con discapacidades que condicionan o seu rendemento escolar, a súa relación persoal e a súa inserción social.
Forma e prazo de presentación de solicitudes:

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado ED311E dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia,
https://sede.xunta.es.

Alternativamente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera
dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Documentación:
 1. Solicitude cuberta segundo o modelo do Anexo I da orde.
 2. Certificación académica dos estudos  (só no caso de que o alumnado non teña todo o seu expediente de ESO recollido na base de datos da aplicación XADE), onde se reflicta a cualificación final media, asinada polo/a secretario/a co visto e prace do/a director/a do centro no que se atope o expediente académico. A nota media será a media aritmética das cualificacións en todas as materias dos catro cursos da etapa.
 3. Documento xustificativo da transferencia de datos que se imprimirá por parte da dirección do centro público no que está o expediente académico, unha vez introducidos os datos da solicitude do alumnado, na aplicación informática https://www.edu.xunta.es/premioseso.
 4. Informe xustificativo da proposta realizada. O dito informe será elaborado por unha comisión formada pola dirección do centro, a xefatura de estudos, a xefatura do departamento de orientación e o/a titor/a do candidato ou, na ausencia deste, un/unha profesor/a, preferentemente do/da alumno/a, nomeado/a pola dirección do centro educativo. Nel darase conta das especiais condicións da escolaridade do alumno ou alumna proposto/a.
 5. Fotocopia do documento de identidade (DNI ou NIE do solicitante).
No informe faranse constar:
 1. A descrición exhaustiva e razoada das dificultades persoais, educativas ou do  contorno sociofamiliar da persoa candidata que, ao xuízo do equipo docente, dificultaron o seu desenvolvemento educativo.
 2. As medidas de apoio adoptadas polo centro educativo en relación ás necesidades educativas do alumno ou alumna e a súa repercusión no progreso escolar.
 3. O grao de consecución das competencias e dos obxectivos da etapa e a persistencia no seu logro, así como a valoración do esforzo persoal.
 4. A descrición de calquera outra circunstancia que, a xuízo da comisión do centro educativo, mereza ser tida en conta.

No hay comentarios:

Publicar un comentario